ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING EN VERHUUR.
Van: AquaBubble, gevestigd en kantoorhoudende te 3626 AW Nieuwer Ter Aa
hierna te noemen: AquaBubble

Artikel 1. Definities
Koper: een wederpartij die een natuurlijke persoon of een bedrijf is in de hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde zaken.
Koop: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon of een bedrijf in de hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde zaken.
Opdrachtgever: de wederpartij in geval van huur van AquaBubble.

Huur: de huur van een roerende zaak door een opdrachtgever. met of zonder begeleiding van AquaBubble.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen AquaBubble en een koper of opdrachtgever waarop AquaBubble deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met AquaBubble, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen
1. Alle door AquaBubble uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.
2. AquaBubble kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. AquaBubble is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. En op basis van beschikbaarheid. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering bij koop
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek.
2. De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
3. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
4. De door AquaBubble geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min twee procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstoleranties geven klant geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken.
5. De door AquaBubble opgegeven levertijden gelden bij benadering. AquaBubble zal nimmer aansprakelijk zijn bij overschrijding.

Artikel 5. Technische eisen enz.
De te leveren artikelen worden gemaakt en gecontroleerd zodanig dat deze kunnen worden ingezet voor het door AquaBubble aangegeven doel. Indien er onkundig word omgegaan met de producten of er niet gehandeld wordt volgens door AquaBubble aangegeven wijze van gebruik kan nimmer aanspraak worden gemaakt bij AquaBubble.

Artikel. 6 Garantie
1. AquaBubble garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal, ontwerp- en fabricagefouten. Gebreken welke het gevolg zijn van onkundig gebruik, het niet werken volgens de richtlijnen van AquaBubble of slijtage vallen niet onder garantie.
2. Indien het product een gebrek vertoont wat valt onder de in lid 1 genoemde omschrijving dient de koper dit binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk te melden. AquaBubble is hierna verplicht dit in onderling overleg op te lossen dan wel binnen 30 dagen nadat de klant schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.
3. De producten dienen bij AquaBubble ter reparatie te worden aangeboden. Bij reparatie onder garantie geschiedt dit kosteloos, daarna worden naast de kosten van reparatie ook de voorrijkosten a  € 0,25 per kilometer in rekening gebracht indien deze er zijn.
4. AquaBubble kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.
5. De klant kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
– AquaBubble tot driemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;
– indien de klant aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;
6. De garantie vervalt indien de klant schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan het met geweld behandelen van een rits of het niet goed onderhouden van de geleverde zaak. De garantie geldt niet voor: krassen, schrammen, weersinvloeden op het materiaal van onze producten, normale gebruiksslijtage, of  gebreken door hardhandig gebruik.
7. De klant dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.
8. De garantie vangt eerst aan, op het moment nadat algehele en volledige betaling, conform de factuur van AquaBubble heeft plaatsgevonden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud bij koop
1. Alle door AquaBubble geleverde zaken blijven het eigendom van AquaBubble totdat de klant alle navolgende verplichtingen uit alle met AquaBubble gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
2. Door AquaBubble geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan AquaBubble dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin AquaBubble haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van AquaBubble zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is klant verplicht AquaBubble zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden.
Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst bij huur
1. AquaBubble zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft AquaBubble het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AquaBubble aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan AquaBubble worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AquaBubble zijn verstrekt, heeft AquaBubble het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 1. de locatie die gebruikt wordt voor de Aquabubble activiteiten dienen te voldoen aan bepaalde Aquabubble voorwaarden, deze zijn vermeld op onze website en op te vragen. Bij constatering van een ongeschikte locatie zal er geprobeerd worden om in onderling overleg een oplossing te vinden. Aquabubble houdt ten alle tijden het recht om de geplande activiteiten te wijzigen of te beëindigen, gemaakte kosten zijn voor de opdrachtegver.
  5. Aquabubble is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.
 2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan AquaBubble de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 9. Contractsduur, uitvoeringstermijn bij huur
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever AquaBubble derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 10. Wijziging van de overeenkomst bij huur
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. AquaBubble zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal AquaBubble de opdrachtgever hierover inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal AquaBubble daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal AquaBubble geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
Artikel 11 Ontbinding of opzegging van de huurovereenkomst
1. In geval van ontbinding of opzegging binnen 3 maanden voor uitoefening van de huurovereenkomst zal 25% van de het afgesproken huurbedrag in rekening worden gebracht, 1 maand voor uitoefening van de huurovereenkomst zal 50% van het afgesproken huurbedrag in rekening worden gebracht en zullen direct opeisbaar zijn door AquaBubble, indien de termijn korter is als 1 week zal 100% in rekening worden gebracht.

 1. De vorderingen van AquaBubble op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  – na het sluiten van de overeenkomst aan AquaBubble ter kennis gekomen omstandigheden geven AquaBubble goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
  – indien AquaBubble de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
  In de genoemde gevallen is AquaBubble bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van AquaBubble schadevergoeding te vorderen.

  Artikel 12 Honorarium bij huur
  1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
  2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
  3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van AquaBubble, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
  4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
  5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
  6. Indien AquaBubble met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is AquaBubble niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. AquaBubble mag prijsstijgingen doorberekenen, indien AquaBubble kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 13 Gebreken; klachttermijnen
1. De klant dient de gekochte zaken bij levering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te onderzoeken. Hierbij dient de klant na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of de juiste zaak is geleverd;
– of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de klant deze binnen 8 dagen na levering aan AquaBubble te melden.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering schriftelijk te melden aan AquaBubble.
4. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan AquaBubble.
5. Indien een klacht gegrond is, zal AquaBubble de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
6. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal AquaBubble slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 14. Prijsverhoging
1. Indien AquaBubble met de klant een bepaalde prijs overeenkomt, is AquaBubble niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de klant de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 5%.
Artikel 15. Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient 50% van de factuur te worden betaald 30 dagen voor levering of uitvoering van de huurovereenkomst en 50 % contant bij aflevering of op voorhand via bank transactie.
2. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim; de klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van AquaBubble en de verplichtingen van de klant jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 1. Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke en incasso kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Elke deelname aan een activiteit welke onder begeleiding van AquaBubble wordt uitgevoerd is altijd op eigen risico.

 1. AquaBubble kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade of vervolgschade.
 2. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.
  4. De aansprakelijkheid van AquaBubble, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop AquaBubble geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AquaBubble niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij AquaBubble daaronder begrepen.
2. AquaBubble heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat AquaBubble haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van AquaBubble opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door AquaBubble niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien AquaBubble bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Artikel 18. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 19. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt AquaBubble zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van AquaBubble worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. AquaBubble behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 20. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen AquaBubble en de klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn op aanvraag te verkrijgen bij AquaBubble. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de onderhavige transactie.